Eis in 2023: minimaal label C voor kantoren. Wat moet je weten?

Vanaf 2023 moeten kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C hebben. Deze eis brengt veel teweeg, mede omdat zo’n 67% van de panden hier nu niet aan voldoet. Er is dus werk aan de winkel. Dit zijn enkele zaken die handig zijn om te weten.

Een harde eis
De  nieuwe eis voor kantoren geldt per 1 januari 2023. Dan moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Een pand dat niet aan de eisen voldoet mag niet meer als kantoor worden gebruikt. Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit (meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat) is verantwoordelijk voor de handhaving van de label-C verplichting.

Minimaal C is nog maar het begin
Het verplichte energielabel van minimaal C is een eerste stap. De rijksoverheid streeft naar een energie neutrale gebouwde omgeving. De minimale norm wordt geleidelijk aangescherpt zodat alle kantoorpanden in 2050 verplicht volledig energieneutraal zijn.

Er zijn subsidiemogelijkheden
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden in te zetten bij de verduurzaming van kantoorgebouwen. Kantooreigenaren kunnen een beroep doen op: EIA, ISDE, SDE+, MIA en Vamil.

Erkende maatregelen spelen een rol
Bedrijven* zijn via het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende Maatregellijst (EML). On der de erkende maatregelen voor kantoren valt ons andere het regelen van de opstarttijd van cv-installaties op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast. De makt voor energiebesparende technieken is continu in beweging en de lijsten worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. De meest recente lijsten vind je op www.infomil.nl

Er komt een informatieplicht
Op 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing voor de bedrijven* in werking. De plicht houdt in dat bedrijven moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Om de vier jaar moeten zij het bevoegd gezag informeren over de stand van zaken.

*Bedrijven of instellingen met een jaarlijks electriciteitsverbruik van 50.000 kWh of meer of een jaarlijks aardgasverbruik (aardagequivalenten) van 25.000 m3.

Bron:Koppeling, een uitgave van Wasco.

Wilt u weten wat dit voor gevolgen kan hebben voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact op met BORG technisch beheer.

keyboard_arrow_up